CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR – 24AIN  MAI 2017 /

ANNUAL MEETING OF COUNCIL – 24TH MAY 2017

 

ENWEBIADAU A DERBYNIWYD AR GYFER CADEIRYDDION AC IS-GADEIRYDDION PWYLLGORAU A PHANELAU’R CYNGOR AR GYFER 2017/18

NOMINATIONS RECEIVED FOR CHAIRS AND VICE-CHAIRS OF COMMITTEES/PANELS FOR 2017/18

 

 

PWYLLGORAU CRAFFU /

SCRUTINY COMMITTEES:

cadeirydd

chair

is-gadeirydd

vice-chair

CYMUNEDAU

COMMUNITY

 

Sharen Davies

Ken Howell

 

 

 

 

ADDYSG A PHLANT

EDUCATION AND CHILDREN

Darren Price

Edward Thomas

 
 

 

 

DIOGELU’R CYHOEDD A’R  AMGYLCHEDD
ENVIRONMENTAL AND PUBLIC PROTECTION

John James

Alun Davies

 

 

 

 

POLISI AC ADNODDAU
POLICY & RESOURCES

Giles Morgan

Elwyn Williams

 
 

 

 

GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

SOCIAL CARE AND HEALTH

 

Gwyneth Thomas

Ieuan Davies

 

 

 

 

 


 

PWYLLGORAU ERAILL /

OTHER COMMITTEES

cadeirydd

chair

is-gadeirydd

vice-chair

PWYLLGOR APELAU

APPEALS COMMITTEE

Ken  Howell

Sue Allen

 

 

 

 

PWYLLGOR PENODI “A “– CYFARWYDDWYR

APPOINTMENTS COMMITTEE A – DIRECTORS

Emlyn Dole

 

Mair Stephens

 

 

 

 

PWYLLGOR PENODI “B”- PENNAETH GWASANAETH

APPOINTMENTS COMMITTEE B – HEADS OF SERVICE

Mair Stephens

 

Emlyn Dole

 

 

 

 

PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

DEMOCRATIC SERVICES COMMITTEE

Rob James

Tyssul Evans

PWYLLGOR TRWYDDEDU

LICENSING COMMITTEE

 

Edward Thomas

Elwyn Williams

PWYLLGOR PENODI AELODAU

MEMBER APPOINTMENTS COMMITTEE

Alan Speake

 

Andrew Davies

 

 

 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO

PLANNING COMMITTEE

Alun Lenny

Irfon Jones

 

 

 

 

PANEL ADFYWIO TAI

HOUSING REVIEW PANEL

Gareth Thomas

Ieuan Davies

 

 

 

 

PANEL BUDDSODDI

INVESTMENT PANEL

Elwyn Williams

Ddim yn eisiau

Not required