HYSBYSIAD CYHOEDDUS

GORCHYMYN CYDGYFNERTHU SIR GAERFYRDDIN (CAERFYRDDIN) (CYFYNGU AR AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) (AMRYWIAD RHIF 20) 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adran 1 (1), 2(1), 2(1) i (3) ac 1 2 4 a Rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf") fel y'i diwygiwyd a Deddf Rheoli Traffig 2004.

 

Effaith y Gorchymyn fydd diwygio Gorchymyn Cydgyfnerthu Sir Gaerfyrddin (Caerfyrddin) (Cyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2004 (“Y Gorchymyn Cydgyfnerthu”) (sydd yn darparu ar gyfer cymryd camau gorfodi sifil mewn perthynas â thorri’r gwaharddiadau a'r cyfyngiadau ar aros) drwy gyfnewid y cynlluniau sydd ynghlwm wrth y gorchymyn arfaethedig am y cynlluniau a oedd ynghlwm wrth y gorchymyn. Canlyniad y diwygio arfaethedig fydd:

 

1.    Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y darnau ffordd ac ar yr ochrau ffordd a nodwyd yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn

 

2.    Diwygio Gorchymyn Cydgyfnerthu Sir Gaerfyrddin (Caerfyrddin) (Cyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2004 i'r graddau y mae'n ymwneud ag ochrau'r ffordd a nodir yn yr Atodlenni i'r Hysbysiad hwn

 

a bydd yn cymryd lle’r gwaharddiadau a’r cyfyngiadau presennol (os oes rhai) sydd yn effeithio ar y darnau ffyrdd.

 

Bydd darpariaethau’r eithriadau arferol sydd yn y Gorchymyn Cydgyfnerthu yn weithredol mewn perthynas â'r darnau ffordd a'r ochrau ffordd y cyfeirir atynt ym mharagraff 1 uchod. Mae’r rhain yn cynnwys hawl teithwyr i esgyn i gerbyd neu ddisgyn ohono, llwytho a dadlwytho nwyddau, cyflawni gwaith adeiladu a gwaith arall, cyflawni dyletswyddau neu bwerau statudol a galluogi cerbyd i gael petrol, olew, dŵr neu aer o unrhyw garej sydd ger y cyfryw ddarnau ffyrdd y mae'r cyfyngiad arfaethedig yn effeithio arnynt.

 

Yn ogystal, mae'r Gorchymyn Cydgyfnerthu yn cynnwys y consesiynau parcio arferol (lle bo'n briodol) ar gyfer pobl anabl yn unol â'r Cynllun Bathodynnau Glas.

 

Ceir manylion llawn y cynigion hyn yn y Gorchymyn drafft a gellir archwilio copi ohono, ynghyd â'r cynlluniau a atodwyd iddo sy'n dangos y darnau ffordd yr effeithir arnynt, a datganiad ynghylch rheswm y Cyngor dros fwriadu gwneud y Gorchymyn, yn swyddfeydd Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyngor yn 3 Heol Spilman, Caerfyrddin yn ystod oriau arferol y swyddfa.

 

Os ydych am wrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig dylai eich rhesymau dros wrthwynebu gael eu cyflwyno ar ffurf llythyr a anfonir at y Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP erbyn 12 Ebrill, 2019.

 

 

DYDDIEDIG 20 Mawrth, 2019

Cyfeirnod y Ffeil:RWJ/HTTR-1542                                                 MARK JAMES

Llinell Uniongyrchol: (01267) 224074                                           Prif Weithredwr

e-bost: rwjones@sirgar.gov.uk                                                        Neuadd y Sir,

                                                                                                        Caerfyrddin

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ATODLEN

                                          Gwahardd Aros ar Unrhyw Adeg

Enw'r Ffordd

Ochr y Ffordd

Y Darn Ffordd yr Effeithir Arno

Heol Bronwydd, Caerfyrddin

De-ddwyrain

 

O'i chyffordd â Heol Abergwili am bellter o 262 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain.

Heol Abergwili,

Caerfyrddin.

Gogledd

O bwynt 174 metr i’r dwyrain o ganol ei chyffordd â Brynderwen am bellter o 86 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Heol Pentrefelin,

Caerfyrddin

De

O bwynt 25 metr i’r dwyrain o ganol ei chyffordd â Maes y Ffair am bellter o 40 metr i gyfeiriad y gorllewin.

Y Gelli, Caerfyrddin

Gorllewin

 

 

O bwynt 5 metr i'r de o'i chyffordd â Lôn Pisgwydd am bellter o 30 metr i gyfeiriad y de.

 

Dwyrain

O bwynt 5 metr i'r de o'i chyffordd â Lôn Pisgwydd am bellter o 30 metr i gyfeiriad y de.